„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“

 

Všeobecné obchodní podmínky

uzavřené v souladu s § 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků jako součást smluv o účasti na otevřené vzdělávací akci (dále jen OVA) mezi Ing. Janem Korbelem (dále jen dodavatel) a odběrateli jeho služeb.

§ 1. Rozsah platnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv o účasti na OVA. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek

§ 2. Uzavření smlouvy

Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě smlouvy, jejímiž náležitostmi jsou:
a) závazná přihláška odběratele v elektronické objednávce odeslané prostřednictvím formuláře z webových stránek www.jkorbel.cz;
b) potvrzení přihlášky dodavatelem.

§ 3. Platební podmínky

Cena OVA je smluvní. Je uvedena u každého termínu akce a v objednávce vyplněné účastníkem. Ceny zahrnují účastnické materiály, základní občerstvení, práci lektora a podíl na dalších nákladech na realizaci.

Účastnický poplatek je nutno uhradit předem, a to nejpozději do započetí OVA. Daňový doklad bude vystaven nejpozději do 14 dní po obdržení platby.

§ 4. Stornovací podmínky

V zájmu zachování vysoké kvality OVA, je potvrzená přihláška závazná. Případné změny se pak řídí těmito pravidly:

  • bezplatné storno přihlášky je možné písemně nejpozději do 15 dnů před zahájením OVA;
  • v případě zrušení přihlášky nejpozději do 10 dnů před začátkem OVA bude odběrateli účtován manipulační poplatek ve výši 50% z ceny OVA;
  • na pozdější storno není možné z provozních důvodů brát zřetel a odběratel hradí plnou cenu.;
    organizace může místo přihlášeného účastníka vyslat náhradníka;
    klesne-li vlivem odhlášení nebo přeobjednání na jiný termín počet přihlášených pod předepsaný minimální počet účastníků, je dodavatel oprávněn ke zrušení vypsaného termínu. Po dohodě se zbylými účastníky pak vyhlásí v co nejkratší době náhradní termín konání OVA a doplní potřebný počet.

§ 5. Místo plnění, doložka o příslušnosti k soudu, vedlejší úmluvy, obligační statut

Místem plnění, není-li smlouvou stanoveno jinak, je sídlo dodavatele.

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodnuty na základě žaloby kterékoliv ze smluvních stran českým soudem, jehož místní i funkční příslušnost bude určena dle obecných zásad občanského soudního řádu.

Veškeré vedlejší úmluvy či změny těchto obchodních podmínek vyžadují ke své platnosti písemnou formu.

Pokud by se některá z ustanovení těchto všeobecných podmínek stalo neplatným, platnost ostatních tím nebude dotčena.