„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Modul "Leadership"

Pojmenujte, změřte a upravte neužitečné návyky

Čeká vás 50 hodin poznávání užitečnosti vzorců vašeho chování při vedení lidí, týmové spolupráci, řízení projektů a v komunikaci. Zároveň budete srovnávat rozdíly mezi vaším chováním a leadershipem.

Vstupy modulu "Leadership"

Patnáct dnů před konáním prvního modulu obdrží účastníci přípravné materiály:

  • knihu na téma vedení lidí;
  • pracovní listy s návodem na domácí přípravu a s aktivitami na celý modul;
  • pokyny k organizaci programu.

Za pomoci výše uvedených materiálů prozkoumají svůj styl vedení lidí, prostudují manažerské a komunikační styly a seznámí se principy leadershipu. Příprava zabere cca 11 hodin času.

Popis modulu

Společné setkání začíná obvykle v 18:00. První aktivita ověřuje znalosti z domácí přípravy. Účastníci rozdělení do týmů diskutují o poznatcích z přípravy a tím upevňují pochopení koncepce stylů chování. Výsledky diskuze jsou vstupem pro první měření efektivity týmové práce. Výstupy měření přináší podněty k diskuzím o výsledcích. Cílem je:

  • prozkoumat správná řešení;
  • pojmenovat situace, které měly vliv na týmový výsledek;
  • vytvořit si první plán, jak v dalších aktivitách pracovat efektivněji.

Dalšímu přiblížení vědomému využívání stylů chování v praxi napomáhá hraný film. Na filmu trénují účastníci identifikaci projevů chování a jejich dopadu na spolupráci. Získané poznatky využijí v další týmové aktivitě, kde společně identifikují styly chování vybraných postav a jejich motivace. Opět následuje měření výsledků, vyhodnocení efektivity a týmy reflektují kvalitu své práce.

Další aktivita programu je věnována práci na projektu a schopnosti zvládat konflikty. Při zpracování projektového plánu se projeví:

  • míra zvládnutí kontinuální reflexe, jako předpokladu efektivity a dosahování synergie;
  • schopnost uvažování nad problémem v různých kontextech a udržení zacílení práce.

Opět následuje reflexe procesu vytváření projektu. Po ní čeká účastníky obhajoba výsledku týmové práce před členy ostatních týmů. Každý si zde vyzkouší svou schopnost konstruktivního zužitkování konfliktů.

Po dvou prodloužených dnech intenzivní spolupráce v týmech mají účastníci dostatek podnětů k posouzení vytvořené týmové kultury. Individuálně a týmově ji hodnotí, připravují si plán řízené změny a v závěru reflektují průběh týmové spolupráce. Účastníci jsou již dostatečně otevření a sebekritičtí. Reflexe tedy probíhají mnohem rychleji a jsou otevřené, směřují ke konkrétním osobám a jejich chování, jsou konstruktivní a obsahují hodnotné podněty k budoucím změnám.

Významnou aktivitou na konci modulu je otevřená zpětná vazba. Každému účastníkovi věnuje tým dostatek času, aby otevřeně charakterizoval, jak byl v průběhu spolupráce vnímán. Vytvořená charakteristika následně slouží jako podnět k vypracování osobních profilů účastníků mapujících jejich styl chování a pozitivní i negativní vliv na tým. Za pomoci ostatních členů týmů si účastníci vytvoří plány osobního rozvoje a přehodnotí svůj osobní styl chování, který využívali před zahájením programu.

Navazující modul

Cyklus workshopů pokračuje modulem "Změny chování".

Ing. Lukáš Hild, výrobní ředitel, TRW Autoelektronika s.r.o.
Jasný a srozumitelný návod pro poznání sebe sama a ostatních. Srozumitelné pro technicky myslící lidi.(3/2014)
Ing. Lukáš Hild, výrobní ředitel, TRW Autoelektronika s.r.o.
 
JK-Petr Šopík, Walmark
Synergogický kurz mě mile překvapil novým přístupem k učení. Sdílení názorů a otevřenost, kterou koncepce tréninku zajistila mezi účastníky byla nevídaná.
Petr Šopík, Specialista vzdělávání a rozvoje, Walmark a.s.
 
"Workshop předčil moje očekávání. Výjimečný program. Nutil nás neustále přehodnocovat postoje a měnit chování. Bylo zajímavé měření růstu efektivity týmu s probouzením pasivních a umírněním příliš aktivních členů. Bylo mi ctí s vámi spolupracovat. Naprostý respekt a úcta."
Dagmar Klímová, obchodní manažerka, APROKS spol. s r.o.