„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“

 

Analýza osobního chování

Hodnocení kompetencí vedoucích pracovníků.

Elektronický nástroj pro hodnocení vztahových dovedností manažerů srovnávající rozdíl mezi skutečným a zdravým chováním hodnoceného. V tomto aspektu se odlišuje od tradičního způsobu používání zpětné vazby.

Metodika:

Vybrané manažery hodnotí spolupracovníci ze společností, kteří znají jejich chování v každodenní firemní praxi.

Předmětem hodnocení jsou vybrané individuální vztahové dovednosti dle potřeb zadavatele.

Hodnoceno je chování v devíti situacích, které se běžně vyskytují v pracovním procesu. Ke všem je nabídnuto sedm možností, jak se jedinec může zachovat.

Hodnotitelé sestavují z těchto sedmi možností dvě pořadí:

1. Od toho, jaké chování by si u hodnoceného nejvíce přáli až po to, které by si přáli nejméně (ideální stav).

2. Od toho, co nejvíce odpovídá chování hodnoceného až po to, co mu odpovídá nejméně (skutečný stav).

Výstupem takto položených otázek není objektivní popis (ten je vzhledem k subjektivnímu vnímání hodnotitelů nedosažitelný), ale zpráva o rozdílu mezi ideálním a skutečným stavem, která obsahuje i nástin potřebných řešení.

Postup realizace:

Dotazník „Analýza osobního chování" se zpracovává on-line aplikaci.

Tento dotazník vyplňuje jeho nadřízený, kolegové na stejné úrovni a podřízení. Hodnocená osoba zpracovává své sebehodnocení. Doporučujeme zapojit 7 hodnotitelů (1 nadřízený, 2 kolegové a 3 podřízení), ale tento počet je možné libovolně rozšiřovat i zužovat.

Výstupem je souhrn hodnocení ve třech kategoriích: sebehodnocení, nadřízený a kolegové, podřízení. Výstupní data mohou být jak anonymní, tak adresná, dle volby zadavatele.

Interpretace

Po zpracování dotazníků proběhne setkání všech hodnocených vedené certifikovaným facilitátorem. Probíhá formou čtyřhodinového workshopu objasňujícího příčiny a následky zjištěných stylů chování. Na něj navazuje individuální hodinový rozhovor s každým účastníkem za účelem objasnění písemných výsledků, zodpovězení otázek a vyvození závěrů pro osobní rozvoj.

Na závěr projektu se koná konzultace facilitátora s vedením společnosti o výsledcích hodnocení (zadavatel obdrží písemný posudek ke každé hodnocené osobě).

Smyslem všech těchto kroků je srozumitelně srovnat trojí pohled:

  1. Co hodnotitelé teoreticky považují za nejlepší manažerské chování.
  2. Jak se podle hodnotitelů hodnocený manažer skutečně chová.
  3. Optimální manažerské chování podle mezinárodního standardu Leadership Grid®.

Harmonogram realizace:

  1. Zadání dat do on-line aplikace (cca 1 týden).

  2. On-line hodnocení (cca 3 týdny).

  3. Zpracování doplňujícího on-line dotazníku „Osobní hodnotový žebříček": termín dle dohody.

  4. Workshop a individuální rozbor výsledků: termín dle dohody.

  5. Shrnutí výsledků s vedením firmy: termín dle dohody.